• +371 67520855
 • Sdvnrevs@riga.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Ziņas

  INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ

  28.02.2012. MK noteikumi Nr.149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” NOSAKA:

  Skolēnu pārceļ nākamajā klasē:

  • 1.-4.klasē – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem ), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamo var nepārcelt nākamajā klasē;
  • 5.-8.klasē, ja skolēns visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;
  • 10.-11.klasē, ja skolēns visos izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.

  Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi skolēniem mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts.

  Papildu mācību pasākumus (konsultācijas) organizē šādā kārtībā:

  1. konsultāciju sarakstu nosaka ar direktora rīkojumu, ņemot vērā izglītības iestādes pedagoģiskās padomes vai attiecīgās klašu grupas pedagogu ieteikumu;
  2. konsultāciju skaits nedēļā ir ne mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā;
  3. izglītības iestāde par konsultāciju sarakstu informē skolēnus un viņu vecākus;
  4. konsultāciju ilgums nepārsniedz divas nedēļas, un to norises termiņus nosaka ne vēlākus kā līdz nākamā mācību gada sākumam.

  Pēcpārbaudījumu termiņus nosaka ar direktora rīkojumu. Pēcpārbaudījumi notiek pēc konsultācijām, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam.

  Ja 5.-8.klases skolēns ir pārcelts nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā, izglītības iestādes direktors nodrošina individuāla atbalsta pasākumu plāna izstrādi un īstenošanu attiecīgā mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei.

  Skolēns, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei.

  Skolēnam, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai.

  Vidusskolas posmā (10.-12.klasē) skolēnu atstāj uz otru gadu tajā pašā klasē tikai gadījumā, ja attaisnojamu kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt viņa mācību sasniegumus vai vērtējumi ir zemāki par četrām ballēm.

  Ja vidusskolēns nav pārcelts nākamajā klasē, viņu atskaita no izglītības iestādes.

  Skolēnu ir tiesības atstāt uz otru gadu tajā pašā klasē tikai vienu reizi. Ja skolēns atkārtoti nespēj izpildīt nosacījumus, viņu pārceļ nākamajā klasē un, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nosaka nākamajam mācību gadam individuālu izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai vai izvērtē un iesaka citu izglītojamā spējām atbilstošu izglītības programmu.

  Pilngadīgu skolēnu ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas (7.-9.klase), ja skolēns pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai gadījumā, ja skolēns atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos skolēna pienākumus.

  Skolēnu ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.klase), ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.

  Atskaitīšanas noteikumi.
  1. Skolēnu var atskaitīt no vispārējās vidējās izglītības programmas:

  1.1.ja saņemts vecāku/aizbildņu vai skolēna (vecāks par 16 gadiem) iesniegums;

  1.2. pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu:

  1.2.1. ja skolēnam semestrī vai gadā nav vērtējuma (vērtējums semestrī ir “nv”) kādā priekšmetā;

  1.2.2. ja skolēnam semestrī ir vairāk par diviem vērtējumiem zem 4 ballēm, t.sk., vērtējums “ni”;

  1.2.3. ja skolēnam gadā ir vairāk par diviem vērtējumiem zem 4 ballēm, t.sk., vērtējums “ni”;

  1.2.4. ja skolēns neievēro skolas nolikumu;

  1.2.5. ja skolēns ir atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus.
  2. Ierosināt pedagoģiskajai padomei atskaitīt skolēnu no vispārējās vidējās izglītības programmas var pedagogi, skolēni, skolas darbinieki, citu skolēnu vecāki.